0374 495 608 Cere detalii

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A ANSAMBLULUI ”THE LEVEL II”

Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, Lot 1-Lot 2, Sector 1

REDPORT PROPERTIES S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Cehov Anton Pavlov nr. 2, Parter, Camera nr. 4, ap. 1, Sector 1, inregistrata in mod legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15368/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/15368/2018, Cod Unic de Inregistrare 40050822, CIF RO40050822, reprezentata in mod legal in scopul incheierii prezentului Regulament de GUBANDRU BOGDAN-NICOLAE, in calitate de Unic Administrator, denumita in continuare „REDPORT”,

Preambul

INTRUCAT REDPORT a construit un complex rezidențial și comercial format dintr-un (1) CORP de clădire – locuințe colective, cu spații de birouri la parter, inclusiv instalațiile interioare aferente, cu accese auto, identificat cu număr cadastral 282660-C1, cu regim de înălțime S+P+6E+E7retras, cu funcțiune mixtă (rezidențial și comercial), pe terenul intravilan, având categoria de folosință curți- construcții, în suprafață de 4.172 mp (patrumiiunasutășaptezeciși doimetripătrați), conform măsurătorilor cadastrale, teren parțial împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, identificat cu număr cadastral 282660, situat în Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, LOT 1, Sector 1, intabulat în Cartea Funciară nr. 282660 a Mun. București, Sector 1, împreună cu Lotul 2 – Postul de Transformare aferent, situat în Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, LOT 2, Sector 1, compus din teren intravilan, având categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 103 mp (unasutătreimetripătrați), conform măsurătorilor cadastrale, teren parțial împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, identificat cu număr cadastral 282661, înscris în C.F. nr. 282661 a Mun. Bucureşti, Sector 1 (denumit in continuare „Ansamblul The Level II” sau „Ansamblul”),

INTRUCAT REDPORT doreste sa stabileasca anumite principii pentru armonizarea, prosperitatea, siguranta Ansamblului The Level II prin prezentele reguli ce privesc convietuirea, folosinta, intretinerea si reglementarea Ansamblului The Level II, care vor fi obligatorii pentru toti Proprietarii si Rezidentii Ansamblului, actuali si viitori, in conformitate cu urmatorii termeni si conditii,

INTRUCAT fiecare dintre Proprietarii Imobilelor (definiti mai jos) din cadrul Ansamblului a decis sa adere si sa respecte prezentele reguli,

am hotarat sa incheiem prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), prin care intelegem sa instituim principiile si regulile generale de convietuire, folosinta si intretinere a Ansamblului The Level II, dupa cum urmeaza:

Definitii

In cuprinsul prezentului Regulament, daca din context nu va rezulta in mod expres modificarea intelesului lor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

       1. „Regulament” reprezinta ansamblul de drepturi si obligatii nascute din sau in legatura cu prezentul document si care se refera la buna administrare si utilizare a Ansamblului The Level II si contine reguli de buna convietuire a Proprietarilor, Rezidentilor si Vizitatorilor in

Ansamblul The Level II.

 1. „Proprietari” sunt socotiti detinatorii (exclusivi si/sau coindivizari si/sau proprietari pe cote- parti si/sau in devalmasie) ai dreptului de proprietate asupra unui Imobil din cadrul Ansamblului, ori asupra unor parti din Imobil. Proprietari in cadrul Ansamblului pot fi atat persoane fizice, persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice, de drept public sau de drept privat.

 2. „Rezidenti” sunt persoane fizice/juridice care detin (exclusiv si/sau indiviziune si/sau coproprietate si/sau devalmasie) orice alt drept decat cel de proprietate asupra unui Imobil din cadrul Ansamblului ori asupra unor parti din Imobil (incluzand, dar fara a se limita la dreptul de folosinta sau uzufruct).

 3. „Vizitatori” sunt persoanele invitate sau aflate in vizita (enumerarea nefiind limitativa, ci exemplificativa) la un Proprietar sau Rezident si/sau, in general, persoanele care, chiar si fara sa detina un titlu valabil asupra vreunui Imobil in Ansamblul The Level II, folosesc unul sau mai multe Imobile, sau intra in Ansamblul The Level II cu acordul unui Proprietar sau Rezident, inclusiv, dar nelimitandu-se la: personal angajat, agenti, operatori, ocupanti, antreprenori si/sau furnizori, etc.

 4. „Asociatie de Proprietari” sau „Asociatie” reprezinta forma de asociere autonoma si nonprofit a Proprietarilor de Imobile dintr-un Condominiu, astfel cum aceasta este definita prin Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administratia condominiilor, cu modificarile ulterioare („Legea privind Asociatiile de Proprietari”) si/sau oricare alta forma de asociere a Proprietarilor de Imobile din Ansamblul The Level II, constituita in conformitate cu legislatia romana.

 5. „Constructia”/ ”Cladirea” reprezinta CORPUL de clădire – locuințe colective, cu spații de birouri la parter, inclusiv instalațiile interioare aferente, cu accese auto, situat în Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, LOT 1, Sector 1, cu regim de înălțime S+P+6E+E7retras, cu funcțiune mixtă (rezidențial și comercial), anul 2022, cu o suprafață aferentă construcției de 2.788 mp (douămiișaptesuteoptzecișioptmetripătrați), o suprafață construită la sol de 1.688 mp (unamieșasesuteoptzecișioptmetripătrați) (din care 124 mp culoare de trecere și jardinieră), și o suprafață construită desfășurată de 14.974 mp (patrusprezecemiinouăsute șaptezecișipatrumetripătrați) (din care 12.397 mp suprateran și 2.577 mp subteran), identificat cu număr cadastral 282660-C1, înscris în C.F. nr. 282660 a Mun. București, Sector 1.

 6. „Condominiu” reprezinta Ansamblul rezidential format din teren cu unul sau mai multe tronsoane (inclusiv subsolul comun al acestora), din care unele parti reprezinta Proprietati Individuale, iar restul reprezinta Proprietate Comuna, aflandu-se in coproprietatea fortata si perpetua a Proprietarilor in conformitate cu actele de proprietate ale acestora, potrivit Codului civil roman, cu modificarile si completarile ulterioare („Codul Civil”), legislatiei aplicabile, precum si potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 7. „Locuinta” reprezinta o unitate locativa aflata in Constructie si include, dar nu se limiteaza la proprietatea exclusiva asupra: apartamentului (spatiului de locuit), balcoanelor si teraselor individuale, Locului/Locurilor de Parcare si Boxei, aceste din urma spatii mentionate fiind aferente spatiului de locuit, si a caror destinatie nu poate fi schimbata decat in conditiile prezentului Regulament.

 8. „Spatiu cu Alta Destinatie” reprezinta spatiul aflat in Constructie (la parter) avand o alta destinatie decat aceea de locuinta, cum ar fi exemplificativ iar nu limitativ, spatiile comerciale, spatiile cu destinatie de birouri, si care se afla in proprietatea exclusiva a Proprietarilor.

 9. „Loc de Parcare” reprezinta orice spatiu de parcare suprateran (amenajat pe teren in cadrul unui Condominiu) sau subteran (aflat in subsolul comun al unuia sau mai multor tronsoane).

 1. „Boxa” reprezinta orice incapere/spatiu tip „boxa” aflata in subsolul comun al unuia sau mai multor tronsoane.

 2. „Proprietate Individuala” sau „Imobil” reprezinta orice Locuinta, Loc de Parcare, Boxa sau Spatiu cu Alta Destinatie din cadrul Ansamblului.

 3. „Proprietate Comuna” reprezinta toate si oricare parte construita/amenajata sau suprafata de teren din Condominiu, care nu reprezinta Proprietate Individuala si nu se afla in proprietatea Furnizorilor de Utilitati, destinata folosirii in comun de catre Proprietari. Proprietatea Comuna cuprinde Spaţiile de Folosinţă Comună ale Clădirii și Terenul aferent Clădirii.

 4. „Spaţiile de Folosinţă Comună ale Clădirii” – cu o suprafaţă totală de 3.144 mp, sunt:

 • – la subsol: culoar acces parcare în suprafaţă utilă de 845,40 mp, adăpost protecție civilă în suprafaţă utilă de 75,50 mp, adăpost protecție civilă în suprafaţă utilă de 36,80 mp, hol în suprafaţă utilă de 15,10 mp, hol în suprafaţă utilă de 3,90 mp, SAS în suprafaţă utilă de 2,80 mp, SAS în suprafaţă utilă de 5,10 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 7,80 mp, grup sanitar în suprafaţă utilă de 2,60 mp, SAS în suprafaţă utilă de 8,30 mp, hol în suprafaţă utilă de 11,60 mp, SAS în suprafaţă utilă de 4,40 mp, cameră pompe incendiu în suprafaţă utilă de 17,70 mp, SAS în suprafaţă utilă de 2,50 mp, SAS în suprafaţă utilă de 6,00 mp, cameră pompe uz casnic în suprafaţă utilă de 29,80 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 2,70 mp, având o suprafață utilă totală de 1.078,00 mp, și casa scării în suprafață de 11,30 mp, lift în suprafață de 3,60 mp, lift în suprafață de 3,60 mp, casa scării în suprafață de 5,80 mp, lift în suprafață de 3,60 mp, lift în suprafață de 3,60 mp, scară acces în suprafață de 5,00 mp, scară exterioară în suprafață de 6,50 mp, rampă acces auto în suprafață de 67,50 mp, rezervor apă în suprafață de 15,20 mp, cameră pompe în suprafață de 18,20 mp, bazin retenție în suprafață de 75,70 mp, având o suprafaţă totală de 1.297,60 mp;
 • – la parter: hol în suprafaţă utilă de 28,20 mp, hol în suprafaţă utilă de 8,40 mp, hol în suprafaţă utilă de 5,30 mp, hol în suprafaţă utilă de 26,00 mp, hol în suprafaţă utilă de 7,60 mp, hol în suprafaţă utilă de 4,70 mp, hol în suprafaţă utilă de 6,30 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 4,80 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 34,40 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,30 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 10,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 7,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 1,50 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 1,50 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 36,10 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 9,60 mp, cameră depozitare deșeuri în suprafaţă utilă de 9,00 mp, cameră depozitare deșeuri în suprafaţă utilă de 10,60 mp, culoar acces pietonal în suprafaţă utilă de 24,90 mp, culoar acces pietonal în suprafaţă utilă de 45,60 mp, jardinieră în suprafaţă utilă de 49,40 mp, având o suprafață utilă totală de 338,10 mp, și scări în suprafață de 4,20 mp, scări în suprafață de 6,60 mp, scări în suprafață de 5,20 mp, scări în suprafață de 6,70 mp, culoar acces auto în suprafaţă de 394,50 mp, rampă acces auto în suprafaţă de 65,50 mp având o suprafaţă totală de 820,80 mp;
 • – la etajul 1: hol în suprafaţă utilă de 50,90 mp, hol în suprafaţă utilă de 29,30 mp, hol în suprafaţă utilă de 36,60 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 2,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,40 mp, având o suprafață utilă totală de 123,10 mp, și casa scării în suprafață de 17,20 mp, casa scării în suprafață de 15,50 mp, având o suprafaţă totală de 155,80 mp;
 • – la etajul 2: hol în suprafaţă utilă de 50,00 mp, hol în suprafaţă utilă de 29,10 mp, hol în suprafaţă utilă de 36,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 2,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,50 mp, având o suprafață utilă totală de 122,40 mp, și casa scării în suprafață de 17,20 mp, casa scării în suprafață de 15,70 mp, având o suprafaţă totală de 155,30 mp;
 • – la etajul 3: hol în suprafaţă utilă de 50,10 mp, hol în suprafaţă utilă de 28,90 mp, hol în suprafaţă utilă de 37,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 2,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,40 mp, având o suprafață utilă totală de 122,30 mp, și casa scării în suprafață de 17,10 mp, casa scării în suprafață de 15,60 mp, având o suprafaţă totală de 155,00 mp;
 • –  la etajul 4: hol în suprafaţă utilă de 50,30 mp, hol în suprafaţă utilă de 28,70 mp, hol în suprafaţă utilă de 37,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,70 mp, având o suprafață utilă totală de 122,70 mp, și casa scării în suprafață de 17,00 mp, casa scării în suprafață de 15,60 mp, având o suprafaţă totală de 155,30 mp;

 • –  la etajul 5: hol în suprafaţă utilă de 50,20 mp, hol în suprafaţă utilă de 29,00 mp, hol în suprafaţă utilă de 36,90 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,50 mp, având o suprafață utilă totală de 122,60 mp, și casa scării în suprafață de 17,00 mp, casa scării în suprafață de 15,60 mp, având o suprafaţă totală de 155,20 mp;

 • –  la etajul 6: hol în suprafaţă utilă de 50,50 mp, hol în suprafaţă utilă de 29,00 mp, hol în suprafaţă utilă de 36,50 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,00 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,40 mp, având o suprafață utilă totală de 122,40 mp, și casa scării în suprafață de 17,00 mp, casa scării în suprafață de 15,70 mp, având o suprafaţă totală de 155,10 mp;

 • –  la etajul 7 Retras: hol în suprafaţă utilă de 28,70 mp, hol în suprafaţă utilă de 33,50 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,70 mp, cameră tehnică în suprafaţă utilă de 3,30 mp, având o suprafață utilă totală de 69,20 mp, și casa scării în suprafață de 13,00 mp, casa scării în suprafață de 11,70 mp, având o suprafaţă totală de 93,90 mp.

 1. „Terenul aferent Clădirii” – terenul intravilan – aferent Clădirii, categoria de folosinţă curţi- construcţii, în suprafaţă de 4.172 mp (patrumiiunasutășaptezecișidoimetripătrați), conform măsurătorilor cadastrale, teren parțial împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, situat în Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, LOT 1, Sector 1, identificat cu număr cadastral 282660, înscris în C.F. nr. 282660 a Mun. Bucureşti, Sector 1.

 2. „Lotul 2 -Post Transformare” – situat în Mun. București, Intrarea Străulești nr. 17-23, Sector 1, compus din teren intravilan, având categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 103 mp (unasutătreimetripătrați), conform măsurătorilor cadastrale, teren parțial împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, identificat cu număr cadastral 282661, înscris în C.F. nr. 282661 a Mun. Bucureşti, Sector 1.

 3. „Terenul aferent Ansamblului” – terenul intravilan, având categoria de folosință curți- construcții, în suprafață de 4.192 mp (patrumiiunasutănouăzecișidoimetripătrați) din acte și 4.275 mp (patrumiidouăsuteșaptezecișicincimetripătrați) din măsurătorile cadastrale, teren parțial împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, identificat cu număr cadastral 242220 (număr cadastral vechi 9605/2), înscris în Cartea Funciară nr. 242220 a Mun. București, Sector 1 (Carte Funciară veche nr. 106236 a Mun. București, Sector 1).

 4. „Cote Parti” reprezinta cotele parti din dreptul de proprietate si/sau folosinta, dupa caz, asupra Proprietatii Comune, aferente fiecarui Imobil, calculate cu respectarea prevederilor legale aplicabile, astfel cum sunt acestea inscrise in actul de proprietate al Imobilului si in Cartea Funciara.

 
 1. „Cheltuieli de Intretinere” reprezinta cheltuielile sau obligatiile financiare lunare ce revin fiecarui Proprietar/Rezident cu privire la intretinerea, repararea ori exploatarea Proprietatii Comune, precum si cele cu privire la Serviciile Comune, si care vor fi calculate conform dispozitiilor legale si a Contractelor de administrare si management imobiliar incheiate de Proprietari/Asociatie, exceptand cheltuielile pe consumuri individuale de Utilitati aferente Imobilelor, daca nu este prevazut altfel in prezentul Regulament si/sau in legislatia in vigoare. In sensul prezentului Regulament, Cheltuielile de Intretinere includ si contributiile obligatorii ale fiecarui Proprietar/Rezident la fondul de rulment, fondul de reparatii si/sau alte fonduri ale Asociatiei de Proprietari.

 2. „Cheltuieli Exclusive” reprezinta cheltuielile suportate de catre fiecare Proprietar sau Rezident cu privire la intretinerea Proprietatii Individuale pe care o detine, incluzand, dar fara a se limita la cheltuielile aferente Serviciilor Exclusive.

 3. „Furnizor” reprezinta oricare prestator de Servicii Comune si/sau Servicii Exclusive, abilitat in acest sens conform prevederilor legale in vigoare, daca este cazul, si indicat si/sau ales cu respectarea prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei in vigoare.

 4. „Utilitati” reprezinta energia electrica, gazele naturale, apa potabila, evacuare apa menajera si/sau apa pluviala (canalizare), telecomunicatii (inclusiv TV, telefon, internet), precum si oricare alte utilitati de genul celor amintite anterior, care se afla/se vor afla in interiorul si/sau exteriorul Ansamblului The Level II si care deservesc Ansamblul.

 5. „Servicii Comune” reprezinta serviciile de furnizare Utilitati aferente Proprietatii Comune si/sau orice alte servicii privind Proprietatea Comuna, cum ar fi dar nelimitandu-se la administrare, intretinere, exploatare, verificare/revizie, reparare, salubritate, gradinarit, amenajare peisagistica, iluminat general, etc., de care beneficiaza toti Proprietarii/Rezidentii detinatori de Cote Parti din Proprietatea Comuna respectiva, precum si serviciile de furnizare Utilitati si/sau orice alte servicii aferente Proprietatilor Individuale, de care beneficiaza exclusiv Proprietarii/Rezidentii respectivelor Imobile, dar care sunt prestate in baza unor contracte colective incheiate de Furnizori cu Asociatia de Proprietari ori, pana la constituirea si functionarea efectiva a acesteia din urma, cu Managerul Ansamblului/REDPORT/Succesorii, si care nu sunt facturate de Furnizori individual pentru fiecare Proprietate Individuala in parte (de exemplu, contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, energie electrică și gaze naturale)

 6. „Servicii Exclusive” reprezinta serviciile de furnizare Utilitati si/sau orice alte servicii aferente fiecarui Imobil, de care beneficiaza exclusiv Proprietarul/Rezidentul respectivului Imobil, si care sunt facturate de Furnizori individual pentru fiecare Imobil in parte.

 7. „Managerul Ansamblului The Level II” sau „Managerul Ansamblului” va fi REDPORT sau o persoana fizica sau juridica, desemnata de catre REDPORT, care va asigura administrarea Condominiului in baza unui Contract de administrare si management imobiliar si in conformitate cu prezentul Regulament pana la constituirea si functionarea efectiva a Asociatiei de Proprietari din cadrul respectivului Condominiu si preluarea de catre aceasta din urma a tuturor atributiilor de administrare si management privind Proprietatea Comuna, si in plus, va supraveghea modul in care este respectat prezentul Regulament si va aplica sanctiunile prevazute in Regulament, in scopul prezervarii calitatii vietii si a habitatului, al armonizarii si mentinerii unui nivel ridicat de convietuire si decenta in intregul Ansamblu The Level II, pe toata durata acestui Regulament.

 8. „Notificare de Nerespectare” reprezinta notificarea scrisa, emisa de catre Managerul Ansamblului ori REDPORT/Succesorii acesteia, destinata Proprietarului/Rezidentului/ Asociatiei de Proprietari care a incalcat una sau mai multe din prevederile Regulamentului, si constituie punere in intarziere in ceea ce priveste nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezentul Regulament.

 9. „Succesori ai REDPORT” sau „Succesorii” sunt acele persoane fizice sau juridice care au dobandit drepturi reale imobiliare de proprietate sau de superficie asupra Terenului Ansamblului The Level II ori asupra unor parti ale acestuia, si care dezvolta in continuare Ansamblul pe sus-mentionatul teren.

 10. „Gen si Numar”. Cuvintele folosite la singular includ si pluralul, si invers. Cuvintele folosite la masculin includ si forma de feminin sau neutru, si invers.

 11. „Titlurile” articolelor, capitolelor sau clauzelor sunt expuse doar pentru identificarea acestora si nu afecteaza continutul sau interpretarea clauzelor din acest document.

 12. „Zile Calendaristice” sau „Zile” inseamna perioade de timp calculate de la miezul noptii pana la miezul noptii zilei urmatoare.

 

Art 1.  Obiectul, scopul si caracterul obligatoriu al Regulamentului

1.1.  Obiectul si scopul Regulamentului. Prezentul Regulament stabileste conditiile generale de convietuire, dezvoltare, functionare si intretinere a Ansamblului The Level II, mai exact destinatia Constructiilor/Terenului si/sau a unor parti specifice ale acestora, administrarea si utilizarea Proprietatii Comune afectata uzului colectiv al tuturor sau unora dintre Proprietari, Rezidenti si/sau Vizitatori, si respectiv, a Proprietatii Individuale afectata folosintei exclusive a fiecarui Proprietar/Rezident, drepturile si obligatiile Proprietarilor/Rezidentilor asupra Proprietatii Comune, precum si cele privitoare la suportarea Cheltuielilor Exclusive si a Cheltuielilor de Intretinere, organizarea si reprezentarea intereselor Proprietarilor din cadrul Ansamblului The Level II si atributiile Managerului Ansamblului The Level II. Scopul prezentului Regulament este acela de a asigura folosirea si intretinerea Ansamblului The Level II in conformitate cu standardele prevazute in prezentul document, pentru beneficiul reciproc, linistea si siguranta tuturor Proprietarilor, Rezidentilor si Vizitatorilor.

1.2.  Prezentul Regulament se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii privind Asociatiile de Proprietari, ale Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile ulterioare si/sau ale oricaror alte legi in materie.

1.3.  Prezentul Regulament va fi opozabil REDPORT, in calitatea sa de dezvoltator al Ansamblului si de proprietar al Terenului Ansamblului The Level II, precum si tuturor celorlalti viitori (i) Proprietari, (ii) Asociatii de Proprietari, (iii) Rezidenti si (iv) Vizitatori. Proprietarii si/sau Rezidentii vor fi raspunzatori de respectarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament in ceea ce ii priveste pe Vizitatorii acestora.

1.4.  Raspundere Principala. Toti Proprietarii si/sau Asociatiile de Proprietari si/sau Rezidentii vor fi raspunzatori pentru obligatiile ce le revin potrivit prezentului Regulament. Fiecare Proprietar intelege si accepta faptul ca mentinerea standardului de calitate al Ansamblului constitutie nu numai o obligatie morala, ci reprezinta un deziderat menit sa conserve valoarea comerciala a Ansamblului si a fiecarei Proprietati Individuale. In consecinta, Proprietarii/Asociatiile/Rezidentii se vor putea indrepta/isi vor putea exercita dreptul de regres pentru repararea prejudiciului impotriva Proprietarilor/Asociatiilor/Rezidentilor care au incalcat in mod efectiv si direct prezentul Regulament.

1.5.  Caracterul Obligatoriu. Orice transfer al dreptului de proprietate sau constituire, precum si a oricarui alt drept real sau personal imobiliar cu privire la Ansamblul The Level II si/sau orice Imobile din cadrul acestuia, incluzand, fara a se limita la: inchiriere, drept de superficie, drept de folosinta cu titlu gratuit, uzufruct, precum si orice transfer de drepturi, ca urmare a executarii silite sau falimentului, vor fi, in masura permisa de lege, supuse si subordonate prezentului Regulament, iar toti Proprietarii si/sau Asociatiile si/sau Rezidentii, impreuna sau separat, precum si respectivii lor succesori si/sau cesionari, vor fi pe deplin obligati de prezentul Regulament. De asemenea, acest Regulament va fi pe deplin aplicabil și obligatoriu pentru asociația care va fi constituită de Proprietari.

1.6.  Transferul de Drepturi si Obligatii. Orice Proprietar si/sau Rezident care intentioneaza sa transmita proprietatea sau orice alt drept real ori intentioneaza sa inchirieze sau sa transmita orice alt drept personal imobiliar asupra unui Imobil situat in interiorul Ansamblului The Level II se obliga prin aderarea la prezentul Regulament (i) sa nu includa in contractele pe care le vor incheia prevederi contradictorii Regulamentului, (ii) sa predea viitorului Proprietar/Rezident un exemplar al Regulamentului, (iii) sa aduca la cunostinta acestora toate prevederile Regulamentului inainte de incheierea contractelor si (iv) sa obtina, odata cu transmiterea, acordul viitorului Proprietar/Rezident cu privire la respectarea Regulamentului. In acest sens, odata cu dobandirea unei drept real/personal asupra unui Imobil, toti viitorii Proprietari/Rezidenti isi vor exprima, in cadrul contractelor incheiate (ce vor avea anexate o copie a Regulamentului), consimtamantul in ceea ce priveste respectarea Regulamentului, precum si in ceea ce priveste asumarea drepturilor si obligatiilor instituite prin intermediul acestuia. Nicio instrainare a drepturilor reale/personale imobiliare amintite anterior nu se va putea efectua in lipsa obtinerii acordului sus- mentionat, sub sanctiunea prevazuta la art. 1.7 de mai jos.

1.7.  Sub conditia indeplinirii de catre Proprietar/Rezident a tuturor obligatiilor prevazute la art. 1.6 de mai sus (inclusiv obtinerea acordului viitorului Proprietar/Rezident privind respectarea Regulamentului), Proprietarul/Rezidentul anterior va fi descarcat, de la data efectuarii transferului, de obligatiile si raspunderile prevazute in Regulament. Totusi, in cazul in care Proprietarul/Rezidentul anterior nu il determina pe succesorul sau sa semneze acordul, respectivul Proprietar/Rezident va ramane raspunzator principal pentru toate obligatiile stabilite in sarcina unui Proprietar/Rezident prin acest Regulament, pana la data semnarii acordului privind respectarea Regulamentului de catre succesorul sau. Dobanditorului unui Imobil din Ansamblul The Level II sau a unor parti din acesta, i se va solicita acordul privind respectarea Regulamentului, inclusiv ca urmare a vanzarii prin executare silita sau licitatie publica a drepturilor imobiliare ale unui Proprietar. Fiecare viitor Proprietar si/sau Rezident nu va putea pretinde niciun fel de drepturi sau beneficii, asa cum sunt acestea prevazute de Regulament, decat daca si in masura in care viitorul Proprietar si/sau Rezident va semna acordul privind respectarea prezentului Regulament. In plus, nerespectarea de catre Proprietar a obligatiilor prevazute la art. 1.6 de mai sus in cazul inchirierii Imobilului si/sau transmiterii oricaror alte drepturi personale imobiliare asupra acestuia va fi considerata „Incalcare Majora” a acestui Regulament si sanctionata in conformitate cu prevederile art. 11.4 de mai jos.

1.8.  Proprietarii Imobilelor din cadrul Ansamblului au obligatia de a aduce la cunostinta Managerului Ansamblului si Presedintelui Asociatiei de Proprietari datele de identificare si de contact (nume, prenume, adresa pentru primirea corespondentei, email, numar telefonale noilor Proprietari / Rezidenti ai Imobilelor, in termen de maxim 10 (zece) zile de la incheierea contractelor prin care a fost transmisa proprietatea sau orice alt drept real ori prin care a fost transmisa folosinta asupra respectivelor Imobile.

1.9.  De asemenea, in cazul in care Proprietarii nu locuiesc in Imobilele din Ansamblu ori in situatia in care datele de identificare si/sau adresa lor de corespondenta se modifica din orice motiv, Proprietarii au obligatia de a aduce la cunostinta Managerului Ansamblului si Presedintelui Asociatiei de Proprietari noile date de identificare si/sau noua adresa pentru primirea corespondentei, in caz contrar, comunicarile din partea REDPORT / Managerului Ansamblului / Asociatiei la adresa de domiciliu mentionata in actele de proprietate asupra Imobilului ori la adresa Imobilului detinut de Proprietar considerandu-se valabil indeplinite si opozabile respectivului Proprietar.

Art. 2. Dispozitii generale de armonizare si buna convietuire

2.1.  Proprietarii/Rezidentii au obligatia de a respecta prevederile acestui Regulament si, in completarea acestuia, toate normele de conduita pe care legea, uzantele, echitatea si buna credinta le impun in legatura cu utilizarea Proprietatii Individuale si a Proprietatii Comune din cadrul Ansamblului. Fiecare Proprietar/Rezident intelege si accepta faptul ca nerespectarea obligatiilor asumate prin acest Regulament poate genera angajarea raspunderii partii in culpa si plata daunelor.

2.2.  In aplicarea prezentului regulament, organele asociatiei de proprietari si toti viitorii Proprietari/Rezidenti vor tine cont de urmatoarele principii:

a) principiul egalitatii in drepturi si obligatii, in conditiile legii, indiferent de statutul social;

b) principiul tratamentului egal, al egalitatii intre proprietari si al excluderii oricaror privilegii sau discriminari;

c) principiul colaborarii pentru apararea drepturilor si a intereselor comune ce deriva din dreptul de proprietate comuna indiviza;

d) principiul asumarii si respectarii hotararilor si deciziilor luate in cadrul organelor asociatiei de proprietari cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, indiferent de opinia personala sau de modul in care au votat;

e) principiul transparentei totale in ceea ce priveste actiunile sau inactiunile care pot afecta dreptul de proprietate comună indiviză sau Ansamblul;

f) principiul adoptarii unei atitudini decente, corecte si civilizate in toate raporturile din cadrul asociatiei de proprietari si din cadrul Ansamblului;

g) principiul respectului reciproc in interactiunea dintre proprietarii din Ansamblu.

2.3.  Este interzisa desfasurarea de activitati ilegale, ilicite si/sau imorale in cadrul Ansamblului.

2.4.  Este strict interzisa introducerea, cultivarea, consumarea si/sau depozitarea in cadrul Ansamblului a unor plante, substante si preparate cu substante psihotrope si stupefiante interzise de lege.

2.5.  Proprietarii/Rezidentii vor respecta intreaga legislatie si toate reglementarile privind protectia mediul inconjurator. Proprietarul/Rezidentul care incalca aceste legi sau reglementari va despagubi REDPORT si/sau Succesorii acesteia si pe oricare Proprietar/Rezident/Vizitator caruia i s-au adus daune, in legatura cu orice pretentii, obligatii, daune, costuri, cheltuieli si penalitati de orice fel suferite sau suportate in mod direct de catre acestia, ca urmare a, sau decurgand din, incalcarea respectiva.

2.6.  Proprietarii/Rezidentii nu pot detine in Imobile ori in cadrul Proprietatii Comune substante explozive si/sau urat mirositoare. Este strict interzisa detinerea in cadrul Imobilelor a oricarui tip de substanta care conform legislatiei privind siguranta la incendii cresc riscurile de aparitie a unui incendiu sau de tipul celor care, in timpul unui incendiu, pot crea usor importante pagube.

 

2.7.  In perimetrul Ansamblului The Level II nu este permis niciun deranj, in special intre orele 13:00-14:00 si 22:00-08:00, si nicio activitate care ar putea constitui o sursa de neplaceri pentru ceilalti Proprietari si/sau Rezidenti, ori care interfereaza cu posesia linistita si cu utilizarea corespunzatoare a proprietatii de catre acestia. Nu va fi permisa nicio actiune ofensatoare sau nelegala, iar Proprietarii, Rezidentii, Vizitatorii si persoanele asimilate acestora vor respecta permanent toate legile si regulile de convietuire sociala. De asemenea, in cadrul Ansamblului este interzisa organizarea de evenimente in aer liber sau in cadrul Proprietatii Comune, cu exceptia situatiilor pentru care s-a solicitat si obtinut anterior acordul scris expres al Managerului Ansamblului si/sau al Asociatiei de Proprietari.

2.8.  Fiecare Proprietar/Rezident este obligat sa evacueze din Imobil periodic gunoaiele, reziduurile menajere sau alte deseuri proprii si sa le depoziteze exclusiv in containere (pubele de gunoi), care vor fi amplasate in zonele special amenajate din cadrul Proprietatii Comune, pentru a se evita mirosurile toxice sau neplacute. Este interzisa arderea deseurilor in perimetrul Ansamblului The Level II. Se interzice cu desavarsire oricarui Proprietar/Rezident pastrarea/depozitarea in perimetrul Ansamblului a oricaror materiale periculoase, nocive, urat mirositoare sau inflamabile, de genul deseurilor toxice sau altor materiale susceptibile de periclitarea sanatatii ori de contaminare. De asemenea, se interzice cu desavarsire oricarui Proprietar/Rezident lasarea deșeurilor, obiectelor și ambalajelor voluminoase, deșeuri din lemn, materiale de construcții și mobilă, electroasnice, alte reziduuri materiale ca urmare a efectuării unor lucrări de amenajare a Proprietatii Individuale si/sau ca urmare a mutarii in Imobil etc. in alte spatii din cadrul Proprietatii Comune decat cele special amenajate in acest sens. In caz contrar, Managerul Ansamblului si/sau Asociatia de Proprietari va lua imediat masurile necesare pentru inlaturarea si/sau distrugerea acestui tip de deseuri, indepartarea si/sau distrugerea facandu-se pe cheltuiala si raspunderea Proprietarului/Rezidentului in culpa. In plus, nerespectarea de catre Proprietar a obligatiilor prevazute la art. 2.8 va fi considerata „Incalcare Majora” a acestui Regulament si sanctionata in conformitate cu prevederile art. 11.4 de mai jos.

2.9.  Bunurile personale ale Proprietarului/Rezidentului vor fi depozitate in interiorul Imobilului si nu vor fi lasate in cadrul Proprietatii Comune, aceasta din urma neputand fi utilizata de niciun Proprietar/Rezident intr-un mod care sa obstructioneze utilizarea Proprietatii Comune de catre ceilalti Proprietari/Rezidenti.

2.10.  Se interzice Proprietarilor/Rezidentilor: (a) sa monteze sarme sau stalpi pentru uscarea rufelor, in afara Locuintei, in exteriorul balcoanelor/teraselor ori pe peretele exterior al Constructie sau in orice parte a Proprietatii Comune, (b) sa scuture covoare sau alte obiecte casnice ori sa arunce deseuri/resturi de la balcoanele/terasele/ferestrele Locuintelor.

2.11.  Semnele Publicitare. Alte inscriptionari si afise. Se interzice oricarui Proprietar/ Rezident folosirea/montarea oricaror afise, anunturi (privind inchirierea, vanzarea, etc.), panouri publicitare, alte elemente de outdoor si/sau alte inscriptionari expuse pe ferestrele Proprietatii Individuale sau pe fatadele Constructiei (inclusiv in/pe balcoane) sau in orice zona din Proprietatea Comuna, cu exceptia situatiei in care montarea s-a facut cu aprobarea scrisa prealabila a Managerului Ansamblului, aprobare ce poate fi revocata oricand, daca amplasamentul respectiv nu se subordoneaza esteticii generale a Ansamblului The Level II.

2.12.  Parcarea si circulatia autovehiculelor in cadrul Ansamblului

2.12.1. Locurile de Parcare aflate fie in subsolul Clădirii, fie la suprateran – pe Terenul aferent Ansamblului, reprezinta Proprietate Individuala, astfel cum sunt acestea identificate cadastral si inregistrate la Cartea Funciara. Proprietarii/Rezidentii/Vizitatorii au obligatia sa foloseasca doar Locurile de Parcare personale, neavand dreptul sa ocupe, nici macar temporar, locurile de parcare pe care nu le detin in proprietate, amenajate pe Teren ori in afara acestuia.

2.12.2.  Locurile de Parcare sunt delimitate prin linii de marcaj trasate pe suprafata destinata parcarii. Fiecare Proprietar/Rezident este responsabil de curatarea si intretinerea Locului/ Locurilor de Parcare pe care il/le detine.

2.12.3.  In cadrul Ansamblului, sunt strict interzise parcarea autovehiculelor in afara Locurilor de Parcare, precum si accesul auto in afara cailor de acces. Vehiculele nu pot ocupa in nicio situatie, permanent sau temporar, caile de acces, aleile, strazile, spatiile verzi, intrarile in Cladire, iesirile de urgenta sau orice alta zona din Proprietatea Comuna. Aceasta restrictie nu se refera la stationarea temporara a vehiculelor comerciale care efectueaza livrari la saude la orice Locuinta/Spatiu cu Alta Destinatie, ori care sunt utilizate de Furnizorii de servicii deservind Proprietarii/Rezidentii din cadrul Ansamblului.

2.12.4.  In incinta Ansamblului este interzis accesul atelajelor cu tractiune animala, precum si pastrarea vehiculelor care nu sunt in stare de functionare corespunzatoare sau efectuarea de reparatii majore la vehiculele motorizate.

2.12.5.  Viteza maxima admisa in cadrul Ansamblului este de 10 km/h. Orice motociclete vor fi echipate cu amortizor de zgomot corespunzator, astfel incat circulatia acestora sa nu ii deranjeze in mod nerezonabil pe ceilalti Proprietari si/sau Rezidenti. In incinta Ansamblului claxonatul este strict interzis, cu exceptia cazurilor in care acesta ar fi necesar pentru a semnala un pericol.

2.12.6.  Indicatoarele de circulatie/directionare din cadrul Ansamblului, ce vor fi amplasate in cadrul Ansamblului vor fi respectate de catre toti Proprietarii/ Rezidentii/Vizitatorii. Cheltuielile de productie, instalare si intretinere a indicatoarelor vor fi incluse in Cheltuielile de Intretinere.

2.12.7.  Este strict interzisa spalarea autovehiculelor in interiorul Ansamblului The Level II.

2.12.8.  Este strict interzisa folosirea bicicletelor, rolelor, patinelor si skateboard-urilor pe rampe, pe scari sau in interiorul Spatiilor de Folosinta Comuna.

2.13.  Animalele de companie. Cresterea animalelor de companie este permisa in cadrul Ansamblului, sub conditia respectarii tuturor prevederilor legale aplicabile si a normelor prevazute in acest Regulament. In orice situatie, nu va fi admis in Imobile niciun animal care este o sursa de zgomot sau provoaca neplaceri celorlalti Proprietari/Rezidenti, ori poate prezenta pericol pentru acestia. Se interzice tinerea animalelor de casa in afara Proprietatii Individuale fara ca un Proprietar/Rezident sa fie prezent. In afara Locuintei, cainii vor fi plimbati sau tinuti in lesa si la distanta de locurile de joaca pentru copii. Este obligatorie curatarea imediata de catre Proprietar/Rezident a murdariei lasate de animalul sau de companie in cadrul Proprietatii Comune. Stapanii animalelor de companie sunt direct raspunzatori de acestea, iar toate pagubele produse de animalul de companie vor fi imputate proprietarului respectivului animal. Nerespectarea acestor restrictii da dreptul Managerului Ansamblului sa ceara ca oricare din animalele de casa sa fie indepartat imediat si definitiv din perimetrul Ansamblului.

2.14.  Orice Proprietar raspunde fata de ceilalti Proprietari/Rezidenti pentru orice incalcare a regulilor comunitare savarsita personal sau de orice tert care foloseste sub orice titlu Imobilul sau.

2.15.  Spatii cu Alta Destinatie decat cea de locuinta. Spatiile comerciale vor avea orar de functionare cuprins intre orele 08:00-22:00. Prezenta clauza nu exclude respectarea stricta a Regulamentului in ceea ce priveste ordinea si linistea publica. Cu acordul expres al Managerului Ansamblului, Asociatiei de Proprietari si proprietarilor invecinati pe orizontala si verticala, se vor putea stabili alte orare de functionare. Pentru activitati care polueaza fonic, posesorii acestor spatii vor lua masuri de izolare.

2.16. Intrucat incalzirea Proprietatilor Individuale este asigurata de cate o centrala termica pe fiecare scara a Ansamblului, pentru o buna convietuire in cadrul acestuia, programarea pornirii sistemului pentru furnizarea agentului termic se va efectua cand temperatura scade sub 15°C.

Art.3. Dispozitii specifice privind Proprietatea Comuna. Utilizare si intretinere

3.1. Utilizarea Proprietatii Comune

3.1.1  Toti Proprietarii/Rezidentii Imobilelor din cadrul Ansamblului The Level II au dreptul de a utiliza, proteja si beneficia de toate instalatiile, spatiile si suprafetele facand parte din Proprietatea Comuna din cadrul Ansamblului cu respectarea prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Orice prejudiciu sau deteriorare a Proprietatii Comune din cadrul Ansamblului sunt imputabile Proprietarului/Rezidentului care le-a provocat.

3.1.2  Fiecare Proprietar/Rezident are dreptul de a folosi Proprietatea Comuna, dar niciun Proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incat sa lezeze drepturile sau interesele celorlalti Proprietari/Rezidenti ai acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul Regulament.

3.1.3  Proprietarii/Rezidentii/Vizitatorii nu vor putea folosi Proprietatea Comuna intr-un mod imoral sau indecent.

3.1.4  Este interzisa organizarea de petreceri, manifestatii, mitinguri sau adunari in aer liber sau in cadrul Proprietatii Comune.

3.2. Intretinere si Reparatii

3.2.1.  Proprietatea Comuna se afla in grija tuturor Proprietarilor/Rezidentilor din Condominiu. Activitatea de curatenie, intretinere si reparare a Proprietatii Comune din cadrul Condominiului va fi organizata de catre Asociatia de Proprietari din Condominiu, sub supravegherea Managerului Ansamblului, si platita de catre fiecare Proprietar/Rezident in conformitate cu art. 9 de mai jos. Pana la constituirea si preluarea de catre Asociatia de Proprietari a administrarii Condominiului, Managerul Ansamblului va administra si organiza activitatea de curatenie, intretinere si reparare a Proprietatii Comune, pe cheltuiala tuturor Proprietarilor din Condominiu in baza un Contract de administrare si management imobiliar.

3.2.2.  Fiecare Proprietar/Rezident si/sau Asociatia de Proprietari din cadrul unui Condominiu are obligatia de a mentine curatenia, de a intretine si repara Proprietatea Comuna amplasata in Condominiul respectiv, precum si de a pastra Proprietatea Comuna in cea mai buna stare, curata si in siguranta, in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale legislatiei aplicabile. Obligatiile de intretinere si reparatii ce revin Proprietarilor/ Rezidentilor si/sau Asociatiei de Proprietari vor include, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele: (i) intretinerea, repararea si curatirea cailor de acces (inclusiv inlaturarea zapezii), spatiilor verzi, indicatoarelor de circulatie/directionare (daca exista), instalatiilor de iluminat (daca exista) si a tuturor celorlalte instalatii si retele aferente Utilitatilor; (ii) intretinerea aspectului peisagistic; (iii) intretinerea, repararea peretilor exteriori ai tronsoanelor, acoperisului, teraselor, casei scarii, si in principal tot ceea ce implica buna functionare, verificare/revizie si intretinere a spatiilor, obiectelor si instalatiilor si remedierea la timp a oricaror defectiuni sau prejudicii aduse acestora.

Art. 4. Dispozitii specifice privind Proprietatea Individuala. Utilizare si Intretinere

4.1.  Utilizarea Proprietatii Individuale. Proprietatea Individuala este destinata utilizarii exclusive de catre Proprietarii/Rezidentii lor, potrivit tuturor drepturilor, obligatiilor, restrictiilor si altor termeni si conditii prevazute in lege, actele de dobandire si prezentul Regulament, si nu sunt accesibile celorlalti Proprietari, Rezidenti sau Vizitatori din Ansamblu, fara consimtamantul Proprietarilor/Rezidentilor acestora.

4.2.  Dreptul de acces in Imobil. Reprezentantii Asociatiei de Proprietari ori, pana la constituirea acesteia, ai Managerului Ansamblului, au dreptul sa intre intr-un Imobil, cu conditia transmiterii unui preaviz de 5 (cinci) zile, in scopul efectuarii de inspectii, lucrari de intretinere, reparare, renovare sau de inlocuire a unor elemente din Proprietatea Comuna ori dintr-o alta Proprietate Individuala la care se poate avea acces numai din respectivul Imobil, iar Proprietarul/Rezidentul este obligat in acest caz sa permita accesul in Imobil. Interventiile se vor face potrivit principiului minimei afectari a Imobilului. Daca executarea sus-mentionatelor lucrari genereaza producerea unor pagube, achitarea si inlaturarea acestora se va efectua imediat de catre cel in favoarea caruia s-au executat respectivele lucrari. In cazul in care lucrarile au vizat elemente din Proprietatea Comuna, plata va fi datorata si achitata de catre Asociatia de Proprietari din Condominiul respectiv.

4.3.  Dreptul de acces in situatii de urgenta. Prin derogare de la prevederile art. 4.2 de mai sus, in cazurile de urgenta (calamitati, incendiu, inundatie, emanatii de gaz, scurgeri de substante chimice nocive si altele asemenea) care necesita accesul intr-un Imobil, reprezentantii Asociatiei de Proprietari ori, pana la constituirea acesteia, ai Managerului Ansamblului, vor avea dreptul de a intra in Imobil fara preaviz si indiferent daca Proprietarul este sau nu prezent, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cazurile de necesitate. In situatia in care Proprietarul se opune accesului, Asociatia de Proprietari / Managerul Ansamblului va apela la orice mijloace legale in vederea remedierii situatiei, Proprietarul in culpa ramanand raspunzator pentru orice daune morale sau materiale suferite ca urmare directa sau indirecta a unui astfel de refuz.

4.4.  Intretinerea Proprietatii Individuale

4.4.1.  Fiecare Proprietar din cadrul Ansamblului isi va intretine Imobilul (inclusiv orice parti, echipamente, instalatii ce-i apartin) in stare buna si functionala si va fi raspunzator de daunele provocate Proprietatii Comune si/sau altor Proprietati Individuale ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii.

4.4.2.  Proprietarul unei Locuinte si/sau Spatiu cu Alta Destinatie va fi responsabil de intretinerea/repararea/inlocuirea oricaror parti exterioare aferente Imobilului sau, cum ar fi ferestre, storuri exterioare, usi exterioare Imobilului, pereti exteriori ai terasei sau balconului sau (ce vor fi vopsiti in aceeasi culoare cu cea a peretilor exteriori ai Blocului), care vor avea aceleasi caracteristici arhitecturale cu cele folosite initial, incluzand, dar fara a se limita la culoare, material etc.

4.4.3.  Fiecare Proprietar din cadrul Ansamblului va fi raspunzator de intretinerea instalatiilor si retelelor aferente Utilitatilor din cadrul propriului Imobil si a oricaror contoare si echipamente ce-i apartin, si nu va determina blocarea niciunor retele, conducte, tevi, canale de Utilitati.

4.5. Toate Cheltuielile Exclusive aferente Proprietatii Individuale vor fi suportate in exclusivitate de catre Proprietarul/Rezidentul respectivului Imobil si pot include fara a se limita insa la acestea, urmatoarele: (i) cheltuieli privind consumul de energie electrica; (ii) cheltuieli privind serviciile de telecomunicatii (telefon, internet, cablu TV) si altele.

Art. 5. Standarde privind Constructiile. Lucrarile de construire/modificare

5.1.  Lucrarile de reparatii, intretinere si/sau modificare a Constructiilor. Proprietarii/ Rezidentii/Asociatia de Proprietari vor putea efectua in cadrul Proprietatii Individuale si/sau in cadrul Proprietatii Comune orice lucrari de reparatii, intretinere, modificare, adaugire ori modernizare a acestora cu conditia ca aceste lucrari (i) sa nu afecteze in niciun mod imaginea si estetica exterioara a Constructiilor din cadrul Ansamblului (in special, a fatadelor exterioare, inclusiv a culorii acestora), (ii) sa nu afecteze in niciun mod instalatiile/retelele/echipamentele aferente Utilitatilor, (iii) sa nu deterioreze/afecteze Imobilele celorlalti Proprietari ori sa deterioreze Proprietatea Comuna, (iv) sa fie aprobate de catre Managerul Ansamblului in conditiile prevazute la art. 5.3 de mai jos, in cazul lucrarilor de modificare a Constructiilor de natura celor pentru care legea impune obtinerea unor autorizatii de construire de la autoritati, si (iv) sa nu contravina prevederilor prezentului Regulament si/sau reglementarilor legale in vigoare.

5.2.   Restrictii privind lucrarile de edificare a unor noi constructii in cadrul Ansamblului. In vederea asigurarii armoniei arhitectonice a Ansamblului The Level II si a sigurantei Proprietarilor/Rezidentilor/Vizitatorilor din Ansamblu, nimeni in afara de REDPORT si/sau Succesorii acestora, ori fara acordul prealabil scris al Managerului Ansamblului, conform prevederilor art. 5.3 de mai jos, nu poate ridica vreo constructie noua, chiar si provizorie, ori amenajari de genul magaziilor, corturilor, gardurilor, etc., in cadrul Ansamblului The Level II, iar Proprietarii/Rezidentii, prin aderarea la acest Regulament, se declara de acord cu aceasta interdictie de construire, autorizand in acest sens REDPORT sau Succesorii acesteia sa noteze in Cartea Funciara relevanta prezenta interdictie.

5.3.   Cu toate acestea, la solicitarea scrisa a Proprietarului/Rezidentului/Asociatiei interesat(e), insotita de desene, specificatii tehnice si alte detalii de executie, sau, daca este cazul, de proiectul de arhitectura ce are ca obiect modificarea Constructiei si/sau edificarea unei noi constructii, Managerul Ansamblului poate autoriza o modificare a Constructiei si/sau edificarea unei noi constructii in cadrul Ansamblului, prin acord scris prealabil depunerii documentatiei in vederea autorizarii lucrarilor. Acordul Managerului Ansamblului nu va putea fi refuzat sau intarziat in mod nerezonabil, dar poate fi refuzat sau retras in scopul mentinerii armoniei arhitectonice a Ansamblului The Level II. Acordul va preciza, daca este cazul, ridicarea interdictiei de construire, precum si conditiile de ridicare a acestei interdictii.

5.4.   Balcoanele/terasele Imobilelor nu pot fi inchise cu suprafete vitrate, grilaje metalice sau alte materiale de constructii. Aparatele exterioare de aer conditionat aferente Locuintelor se vor monta exclusiv in interiorul balcoanelor/teraselor, in locurile prevazute prin proiectul initial al Constructiei.

5.5.   Nu este permisa montarea altor instalatii, centrale de aer conditionat si/sau a oricaror aparate de aer conditionat in fereastra Locuintei sau pe fatada constructiei, sub sanctiunea suportarii costurilor ocazionate de inlaturarea acestora si readucerea la starea initiala a spatiului/zonei afectate. Se interzice montarea oricarei antene separate, pentru radio, televiziune sau telefon, precum si antene parabolice, in exteriorul Imobilului, fara aprobarea scrisa prealabila a Managerului Ansamblului. De asemenea, amplasarea/instalarea in cadrul Proprietatii Comune a oricaror instalatii/echipamente private (suplimentare celor prevazute in proiectul initial al Tronsoanelor/ Cartea tehnica a constructiei si care deservesc unul sau mai multe Imobile) va necesita aprobarea prealabila scrisa a Asociatiei de Proprietari si a Managerului Ansamblului, daca acordul acestuia din urma este necesar potrivit prevederilor prezentului Regulament. Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol echipamentele exterioare de climatizare aferente Spatiilor cu Alta Destinatie si orice alte instalatii/echipamente care, in conformitate cu proiectul initial al Tronsoanelor, vor fi amplasate pe/in Proprietatea Comuna, prin aderarea la prezentul Regulament Proprietarii declarand in mod expres ca sunt de acord cu acest fapt si ca nu vor avea nicio pretentie/plangere ulterioara cu privire la amplasamentul acestor instalatii/echipamente private.

5.6.  In Proprietatea Comuna din interiorul Ansamblului nu vor putea fi amenajate/instalate gratare, adaposturi pentru animale ori sere.

5.7.  Toate lucrarile prevazute la art. 5.1. si 5.2. de mai sus (denumite „Lucrarile”), care se vor executa in cadrul Proprietatii Individuale si/sau Proprietatii Comune vor fi efectuate cu respectarea proiectului de rezistenta initial si a specificatiilor tehnice initiale ale proiectantului/arhitectului pentru Constructie, si vor fi conforme standardelor de urbanism si de securitate in constructii, precum si, daca este cazul, conditiilor si specificatiilor prevazute de Managerul Ansamblului in acordul dat, in legatura cu design- ul, integritatea structurala, aspectul estetic, detaliile de executie. Toate Lucrarile vor fi realizate astfel incat sa se asigure armonia arhitectonica a Ansamblului si sa se diminueze impactul unor astfel de Lucrari asupra operatiunilor normale desfasurate in cadrul Condominiului unde acestea se executa.

5.8.   Orice prejudiciu sau deteriorare cauzata de Lucrari Proprietatii Comune si/sau altor Proprietati Individuale sunt imputabile Proprietarului/ Rezidentului/Asociatiei care le-a provocat, chiar daca aceste Lucrari au fost efectuate cu aprobarea Managerului Ansamblului si in baza unei autorizatii valabile. In consecinta, orice Proprietar/Rezident/Asociatie care se angajeaza in realizarea oricaror Lucrari, ori succesorul in drepturi al acestuia, este de acord sa despagubeasca, sa protejeze si sa apere REDPORT si/sau Succesorii acesteia, precum si pe toti ceilalti Proprietari/Rezidenti, contra oricaror obligatii, daune, pierderi sau reclamatii care pot aparea ca urmare sau in virtutea oricaror astfel de Lucrari, precum si sa plateasca toate daunele si cheltuielile decurgand din acestea.

5.9.   Proprietarii/Rezidentii/Asociatia au obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare cu privire la executarea Lucrarilor, inclusiv sa obtina toate avizele si autorizatiile administrative necesare. Toate Lucrarile se vor realiza pe cheltuiala exclusiva a Proprietarilor/Rezidentilor direct interesati.

5.10.   Lucrarile de intretinere, reparare si amenajare se vor efectua cu personal calificat si in stricta concordanta cu prevederile legale aplicabile.

5.11.   Fiecare Proprietar/Rezident va fi exclusiv raspunzator pentru Lucrarile efectuate de catre el sau predecesorul sau si va intretine toate acestea in cea mai buna stare de functionare.

Art. 6.  Reglementari privind Utilitatile si drepturile de servitute de trecere

6.1.  Prin aderarea la prezentul Regulament, fiecare Proprietar/Rezident declara pe proprie raspundere si garanteaza in mod irevocabil si ferm urmatoarele:

6.1.1. a luat cunostinta si este de acord pe deplin cu faptul ca pe/sub Teren ori in cadrul Constructiei edificate pe acesta sunt/vor fi amplasate echipamente, puncte de control, instalatii de racordare, capacitati energetice, retele (conducte, cabluri, etc), bransamente, posturi de transformare, etc. aferente Utilitatilor care deservesc Constructia din cadrul Ansamblului (denumite impreuna „Retele de Utilitati”) si apartinand distribuitorilor/ Furnizorilor de Utilitati (cum ar fi Enel, Distrigaz, etc), iar Proprietarul/Rezidentul nu va avea nicio pretentie impotriva REDPORT ori impotriva oricaror detinatori de Retele de Utilitati referitor la acestea (inclusiv referitor la amplasamentul acestora) si se angajeaza sa se abtina de a cauza orice prejudiciu respectivelor Retele de Utilitati;

6.1.2.  permite ocuparea si traversarea Terenului si/sau Constructiei din cadrul Ansamblului de Retelele de Utilitati, fara a formula pretentii financiare ulterioare fata de proprietarii acestor Retele de Utilitati, pe intreaga durata de existenta a Retelelor de Utilitati si/sau a constructiilor pe care acestea le deservesc;

6.1.3.  se obliga sa respecte drepturile de uz si servitute care isi produc efecte ope legis in favoarea proprietarilor Retelelor de Utilitati in baza Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si/sau a oricaror alte prevederi legale aplicabile, pe intreaga durata de existenta a Retelelor de Utilitati, permitand exercitarea acestor drepturi cu titlu gratuit, fara a emite pretentii financiare de orice natura prezente sau viitoare, fata de proprietarii Retelelor de Utilitati. In acest sens, Proprietarul/Rezidentul confirma de asemenea ca va permite proprietarilor Retelelor de Utilitati sa beneficieze de urmatoarele drepturi speciale in temeiul Legii nr. 123/2012 cu modificarile ulterioare:

(a) dreptul de uz asupra asupra Terenului si/sau Constructiei din cadrul Ansamblului pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, relocarii, retehnologizarii sau desfiintarii Retelelor de Utilitati, pe durata necesara executarii respectivelor lucrari. In exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizatiei de infiintare/relocare/desfiintare sau retehnologizare a Retelelor de Utilitati, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale, poate: (i) sa depoziteze, pe terenurile necesare executarii lucrarilor, materiale, echipamente, utilaje, instalatii; (ii) sa desfiinteze culturi sau plantatii sau alte amenajari existente ori numai sa le restranga, in masura strict necesara executarii lucrarilor autorizate, in conditiile legii; (iii) sa indeparteze materiale, sa capteze apa, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare; (iv) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier, cu acordul prealabil al Proprietarilor/Asociatiei de Proprietari; (v) sa opreasca ori sa restranga activitati ale Proprietarilor/Rezidentilor, in masura strict necesara executarii lucrarilor autorizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

(b) dreptul de uz asupra asupra Terenului si/sau Constructiei din cadrul Ansamblului pentru asigurarea functionarii normale a Retelelor de Utilitati, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare, pe toata durata functionarii respectivelor Retele de Utilitati, ori de cate ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a acestora. In exercitarea acestui drept detinatorul Retelelor de Utilitati, cu respectarea prevederilor legale, poate: (i) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru intretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a Retelelor de Utilitati; (ii) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea; (iii) sa desfiinteze sau sa reduca culturi, plantatii ori alte amenajari existente si sa restranga activitati ale Proprietarilor/Rezidentilor, in masura si pe durata strict necesare executarii operatiilor de intretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a Retelelor de Utilitati, cu respectarea legislatiei in vigoare;

(c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana, cuprinzand dreptul de acces (cu piciorul si/sau cu autovehicule) si de executare a lucrarilor mai sus descrise la locul de amplasare a Retelelor de Utilitati, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii si avarii ale Retelelor de Utilitati, in conditiile legii;

(d) dreptuldeaobtinerestrangereasauincetareaunoractivitaticarearputeapunein pericol persoane si bunuri;

(e) dreptul de acces la utilitatile publice.

6.1.4.  intelege si este de acord pe deplin cu constituirea in favoarea furnizorilor de Utilitati / proprietarilor de Retele de Utilitati, cu titlu gratuit, a unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate (uz, servitute, superficie, etc.) conform normelor legale in vigoare si conventiei partilor, inclusiv a unui drept de superficie in legatura cu suprafetele de Teren/ Constructie din cadrul Ansamblului pe/sub care vor fi amplasate Retelele de Utilitati, pe o durata de 99 de ani cu obligatia de reinnoire pe durata de viata a respectivelor Retele de Utilitati, mandatand in mod expres in acest sens REDPORT si/sau Succesorii acesteia sa indeplineasca toate formalitatile necesare (inclusiv dar fara limitare la a determina suprafetele afectate de Retelele de Utilitati, etc) si sa constituie/confirme toate aceste drepturi, cu titlu gratuit, in favoarea proprietarilor de Retele de Utilitati, inclusiv prin semnarea de declaratii sau conventii in forma autentica, precum si sa inscrie aceste drepturi constituite in Cartile Funciare ale Imobilelor;

6.1.5.  se va abtine de la orice act de natura a limita ori a impiedica in orice fel proprietarii Retelelor de Utilitati sa-si exercite drepturile mai sus mentionate si/sau orice alte drepturi specifice ale operatorilor de distributie, precum si dreptul de superficie, si va suporta toate consecintele pecuniare generate de orice tulburare a folosintei asupra Retelelor de Utilitati, provenita fie din partea sa, fie din partea unor terti;

6.1.6.  nu va afecta Retelele de Utilitati prin realizarea de noi constructii in zona de protectie si siguranta a acestor Retele de Utilitati;

6.1.7.  va asigura pentru proprietarii Retelelor de Utilitati si/sau prestatorii de servicii ai acestora toate conditiile necesare exercitarii drepturilor mai sus prevazute;

6.1.8.  nu are nicio pretentie de natura pecuniara din partea REDPORT si/sau a proprietarilor Retelelor de Utilitati cu privire la exercitarea drepturilor ce decurg in favoarea acestora in baza art. 6.1 din acest Regulament;

6.1.9.  in situatia vanzarii/grevarii/constituirii altor drepturi asupra Terenului/Imobilului detinut in cadrul Ansamblului, se obliga sa asigure transmiterea acestor obligatii si catre dobanditorii subsecventi ai Terenului/Imobilului, prin includerea in contractele relevante a dispozitiilor privind recunoasterea exercitarii de catre proprietarii Retelelor de Utilitati a drepturilor legale prevazute la art. 6.1.1-6.1.8 de mai sus.

6.2.  Prin aderarea la prezentul Regulament, fiecare Proprietar/Rezident declara ca este de acord in mod irevocabil si ferm cu notarea in Cartea Funciara a drepturilor asupra Terenului si/sau Constructiei din cadrul Ansamblului recunoscute/constituite conform art. 6.1 de mai sus, si se obliga sa nu revoce declaratiile cuprinse la art. 6.1 de mai sus pe intreaga perioada de existenta a Retelelor de Utilitati si/sau a constructiilor pe care acestea le deservesc.

6.3.  In situatia in care Retelele de Utilitati apartinand Proprietarilor din cadrul unui Condominiu vor deservi (inclusiv prin extinderea acestora) Constructii din mai multe Condominii, Proprietarii respectivelor Retele de Utilitati se obliga sa permita executarea lucrarilor de extindere (daca este cazul), racordarea la si utilizarea in conditiile legii a acestor Retele de Utilitati (existente sau extinse) de catre toti Proprietarii de Imobile din cadrul Ansamblului ce vor fi deservite de respectivele Retele de Utilitati, abtinandu-se de la orice act sau fapt de natura a limita ori a impiedica exercitarea acestor drepturi, in acest caz, prevederile art. 3.2 de mai sus privind distribuirea Cheltuielilor de Intretinere aferente respectivelor Retele de Utilitati aplicandu-se in mod corespunzator.

6.4.  Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, REDPORT va putea indica unul sau mai multi Furnizori de Utilitati, selectionati pe baza concurentiala, prin raportare la preturile de piata, pentru furnizarea de Utilitati, catre intregul Ansamblu The Level II. Fiecare Furnizor de Utilitati indicat conform prezentului articol va fi raspunzator de serviciul prestat in conditiile convenite prin contracte individuale sau colective incheiate cu fiecare Proprietar/Rezident si/sau cu Asociatia, dupa caz, iar REDPORT si/sau Succesorii acestora ori Managerul Ansamblului nu vor fi tinuti raspunzatori pentru Utilitatile si/sau serviciile prestate de catre acesti Furnizori. Prevederile acestui articol se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste Furnizorii de Servicii Comune, ce vor putea fi selectati de Managerul Ansamblului in conditiile mai sus precizate, pana la constituirea Asociatiei de Proprietari si preluarea administrarii Condominiului.

6.5.  In masura in care REDPORT nu indica un Furnizor pentru unul sau mai multe Utilitati, fiecare Proprietar/Rezident/Asociatie va fi liber(a) sa selecteze propriul sau Furnizor pentru Utilitatile respective, cu conditia ca toate conductele, cablurile, instalatiile, etc., aferente acestora sa fie amplasate cu respectarea specificatiilor tehnice si a planurilor initiale privind Utilitatile. Prevederile art. 5.7-5.9 de mai sus se aplica in mod corespunzator. Amplasarea necorespunzatoare a componentelor instalatiilor si retelelor va atrage raspunderea Proprietarului/Rezidentului/Asociatiei in culpa si obligarea acestuia/acesteia la repararea prejudiciului cauzat.

Art.7. Destinatia Locuintelor, Constructiei si a Terenului. Reconfigurare

7.1.  Orice Constructie/Locuinta sau parte din acestea va fi utilizata exclusiv in conformitate cu scopul careia ii este destinata. In acest sens, se interzice desfasurarea in cadrul Locuintelor a oricaror activitati comerciale sau de afaceri, indiferent de forma de organizare, sau desfasurarea oricaror altor activitati decat cea rezidentiala (de locuit). Cu toate acestea, este permisa amplasarea in cadrul oricarei Locuinte sau a unor parti ale acesteia a sediului social ori a unui punct de lucru al unei societati (ambele fara activitate cu public), ori a sediului profesional al unei persoane fizice autorizate (fara activitate la sediu), cu respectarea legislatiei romane aplicabile.

7.2.  Destinatia Constructiei si/sau a Terenului aferent Ansamblului sau a oricaror parti din acestea poate fi schimbata numai de catre REDPORT ori Succesorii acesteia in ceea ce priveste proprietatea lor, ori cu acordul scris prealabil al Managerului Ansamblului, pentru restul Constructiei/Terenului, ce nu (mai) apartin REDPORT si/sau Succesorilor acesteia.

7.3.  Reconfigurare. REDPORT si/sau Succesorii acesteia vor avea dreptul de a edifica Ansamblul in mai multe etape de construire si intr-o perioada de timp stabilita potrivit propriei strategii, acestia avand dreptul exclusiv de a decide daca, dupa terminarea unei faze de construire, vor dezvolta sau nu alte faze ale Ansamblului. De asemenea, REDPORT si/sau Succesorii acesteia vor avea dreptul de a reconfigura, reamplasa, demola, dezmembra si/sau efectua orice alta lucrare similara, cu privire la Constructia si/sau Terenul din Ansamblul The Level II ramase in proprietatea REDPORT si/sau a Succesorilor acesteia, potrivit optiunii lor discretionare, iar Proprietarii/Rezidentii, prin aderarea la acest Regulament, declara in mod expres ca sunt de acord cu prerogativele REDPORT mentionate mai sus in acest articol si accepta de la bun inceput lucrarile de construire ce vor continua in vederea edificarii Ansamblului, angajandu-se sa se abtina de la orice act sau fapt de natura sa impiedice realizarea acestor lucrari, renuntand in mod irevocabil si ferm la orice pretentii viitoare rezultate si/sau in legatura exercitarea acestor drepturi de catre REDPORT si/sau Succesorii acesteia.

Art. 8. Constituirea si functionarea Asociatiei de Proprietari

8.1.  In masura permisa de legislatia romana in vigoare, Proprietarii din cadrul Condominiului vor inregistra documentele pe rolul instantei competente pentru a constitui o Asociatie de Proprietari, in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la indeplinirea conditiile prevazute de Legea privind Asociatiile de Proprietari ori, dupa caz, vor adera la Asociatia de Proprietari deja constituita odata cu semnarea documentelor pentru dobandirea Imobilului. Incepand cu data constituirii, Asociatia de Proprietari constituita va fi raspunzatoare, in solidar cu Proprietarii/Rezidentii din respectivul Condominiu, de aplicarea si respectarea Regulilor Comunitare.

8.2.  Scopul Asociatiei este acela de a administra Proprietatea Comuna (inclusiv prin incheierea unor contracte de furnizare Utilitati/servicii ce nu pot fi incheiate individual de catre Proprietari) in acord cu prezentul Regulament, de a asigura calitatea vietii si a habitatului, de a armoniza si mentine un nivel ridicat de convietuire si decenta in intreg Ansamblul The Level II, precum si de a reprezenta si sustine interesele comune ale tuturor Proprietarilor din cadrul Condominiului. Toti Proprietarii, persoane fizice/juridice, vor fi membri ai Asociatiilor de Proprietari ce se constituie in Condominiul in care se gaseste proprietatea lor. Rezidentii nu vor putea participa la adoptarea hotararilor de catre organele de conducere ale Asociatiei (inclusiv hotarari ale Adunarii generale a proprietarilor), insa vor avea obligatia sa respecte aceste hotarari, in masura in care acestea se aplica tuturor ocupantilor Condominiului.

8.3. Asociatia de Proprietari va fi persoana juridica romana de drept privat, nonprofit, constituita in baza prevederilor Legii privind Asociatiile de Proprietari si isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare, cu prevederile acestui Regulament si ale Statutului Asociatiei de Proprietari. In termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la momentul constituirii, Asociatia de Proprietari (i) va semna o declaratie scrisa care consfinteste acceptarea si insusirea prezentului Regulament si va preda Managerului Ansamblului un exemplar original al acestei declaratii, si (ii) va prelua managementul si administrarea Condominiului, efectuand in acest sens toate formalitatile si demersurile organizatorice necesare, delegand activitatea de exploatare, intretinere, reparare a Proprietatii Comune catre REDPORT sau o alta societate specializat in administrarea si managementul cladirii. Proprietarii ce fac parte din Asociatie vor fi raspunzatori in solidar cu Asociatia pentru nerespectarea obligatiei de semnare a declaratiei prevazute anterior.

8.4.   Hotararile adoptate de Adunarea Generala a Proprietarilor din Condominiu cu respectarea acestui Regulament, a Statutului Asociatiei si a legilor in vigoare, sunt obligatorii pentru toti Proprietarii/Rezidentii din Condominiu, succesorii acestora, Comitetul executiv, administratorul si cenzorii Asociatiei de Proprietari.

8.5.Hotararile/deciziile organelor de conducere ale Asociatiei de Proprietari (inclusiv hotararile Adunarii Generale a Proprietarilor) adoptate cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament, actelor constitutive ale Asociatiei si/sau ale legilor romane in vigoare ori de natura sa produca daune intereselor Proprietarilor ori societatii REDPORT, in calitate de fondator al Ansamblului, vor putea fi atacate sau contestate in justitie de orice persoana interesata (inclusiv de REDPORT si/sau Succesorii acesteia).

Art.9.  Cheltuielile de Intretinere

9.1.  Fiecare Proprietar/Rezident are obligatia sa plateasca lunar Cheltuielile de Intretinere ce-i revin conform legii, contractului de administrare si management imobiliar, si prezentului Regulament, incepand cu data de la care a dobandit calitatea de Proprietar si/sau Rezident, dupa caz.

9.2.  Niciun Proprietar/Rezident nu va fi exceptat de la obligatia de plata a Cheltuielilor de Intretinere, ca urmare a renuntarii la utilizarea Proprietatii Comune si/sau a unor parti ale acesteia, ori ca urmare a abandonarii Imobilului ori renuntarii la calitatea de asociat in cadrul Asociatiei de Proprietari. In aceste cazuri, precum si in cazul dizolvarii Asociatiei de Proprietari, Proprietarul/Rezidentul care nu (mai) detine calitatea de asociat in cadrul Asociatiei de Proprietari va datora si plati Cheltuielile de Intretinere, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale legilor in vigoare aplicabile.

9.3.  In cazul inchirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitatie, precum si in cazul unor contracte de comodat pentru spatiile din condominiu, obligatia de plata a cheltuielilor de intretinere revine Proprietarului, acesta recuperand de la beneficiarii dreptului de folosinta a spaţiilor respective contravaloarea acestora, in conditiile stabilite prin contractul de inchiriere/constituire/comodat.

9.4.  Raporturile juridice stabilite de comun acord intre locator si locatar, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de către locatar nu absolvă Proprietarii, în calitate de locatori, de obligaţiile acestora faţă de Asociaţia de Proprietari sau fata de furnizorii de utilitati publice, prevazute in prezentul Regulament și Legea nr. 196/ 2018.

9.5.  In cazul in care este necesara desfasurarea unei activitati de intretinere sau reparare in oricare dintre partile Proprietatii Comune ca urmare a deteriorarii, neglijentei sau utilizarii necorespunzatoare de catre unul sau mai multi Proprietari/Rezidenti sau de catre persoane pentru care acestia sunt tinuti sa raspunda, respectivul Proprietar/Rezident va fi singurul raspunzator in legatura cu costurile acestor activitati de intretinere si reparare, ce urmeaza a fi recuperate direct de la acesta. Orice litigiu in legatura cu cuantumul costurilor datorate va fi solutionat in conformitate cu prevederile prezentul Regulament si ale legilor in vigoare.

9.6.  Orice persoana care intentioneaza sa dobandeasca un Imobil in cadrul Ansamblului are obligatia de a solicita Asociatiei de Proprietari si Managerului Ansamblului informatii privind eventuale datorii restante reprezentand Cheltuieli de Intretinere ori alte sume datorate in legatura cu respectivul Imobil. La intocmirea actelor de instrainare a unui Imobil, Proprietarul este obligat sa faca dovada achitarii la zi a tuturor Cheltuielilor de Intretinere conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare. In cazul existentei unor datorii catre Asociatia de Proprietari / Managerul Ansamblului / REDPORT, transferul proprietatii se poate face sub conditia preluarii datoriilor de catre dobanditorul Imobilului. In acest caz, noul Proprietar nu va putea refuza achitarea oricaror datorii si penalitati ale vechiului Proprietar decurgand din lege si prezentul Regulament, invocand faptul ca acestea sunt aferente perioadei anterioare dobandirii Imobilului.

Art. 10. Managerul Ansamblului The Level II

10.1.  Desemnare. REDPORT si/sau Succesorii acesteia vor desemna Managerul Ansamblului pana la data la care Asociatia de Proprietari va fi constituita si va prelua administrarea Ansamblului. Asociatia de Proprietari va incheia un contract de administrare si management al Ansamblului cu REDPORT sau o alta societate specializata in administrarea si managementul clădirilor care vor desemna un Manager al Ansamblului.

10.2.  Atributiile Managerului Ansamblului The Level II pe durata Regulamentului

10.2.1. Managerul Ansamblului The Level II va supraveghea modul in care prezentul Regulament este respectat de catre toti Proprietarii/Rezidentii/Vizitatorii/Asociatiile sau alte persoane aflate in Ansamblul The Level II si va aplica sanctiunile prevazute in cuprinsul Regulamentului, in orice situatie de nerespectare/incalcare a acestora.

10.2.2.  Managerul Ansamblului The Level II, in numele si pe seama REDPORT si/sau a Succesorilor acesteia, ori REDPORT/Succesorii pot declansa actiuni legale impotriva unuia sau mai multor Proprietari/Rezidenti/Asociatie care au incalcat Regulamentul, in cazul in care stabileste ca este necesar acest lucru.

10.2.3.  Prin aderarea la prezentul Regulament, fiecare Proprietar/Rezident/Asociatie se obliga sa colaboreze pe deplin cu Managerul Ansamblului The Level II in legatura cu punerea in aplicare a Regulamentului. In cazul in care unul sau mai multi Proprietari/Rezidenti/Asociatie solicita, iar Managerul Ansamblului considera intemeiata cererea privind declansarea unei actiuni legale impotriva unuia sau mai multor Proprietari/Rezidenti/Asociatie care au incalcat Regulamentul, Proprietarii/ Rezidentii/Asociatiile, dupa caz, prejudiciati(te) vor asigura Managerului Ansamblului orice acord sau aprobare necesara pentru a permite acestuia sa faca demersuri in numele Proprietarilor/Rezidentilor/Asociatiilor prejudiciati(te). Costurile aferente acestor actiuni legale vor fi avansate de catre Proprietari/Rezidenti/Asociatie si vor fi recuperate de la Proprietarul/Rezidentul sau Proprietarii/Rezidentii vinovati de incalcarea Regulamentului.

10.2.4.  Prin prezenta, fiecare Proprietar/Rezident/Asociatie acorda acces deplin si liber in Proprietatea Comuna Managerului Ansamblului The Leve 2, precum si salariatilor, agentilor si antreprenorilor acestuia, in vederea indeplinirii de catre acesta a atributiilor ce ii revin potrivit acestui Regulament.

Art.11. Incalcarea prevederilor Regulamentului. Raspundere

11.1.  Managerul Ansamblului The Level II va monitoriza respectarea de catre toti Proprietarii/Asociatiile/Rezidentii/Vizitatorii a prevederilor Regulamentului, va aplica sanctiunile prevazute in cuprinsul acestuia si va notifica imediat Proprietarul/Asociatia/ Rezidentul in culpa, in cazul incalcarii acestora, printr-o Notificare de Nerespectare. De asemenea, REDPORT si/sau Succesorii acesteia vor putea proceda in mod direct, daca este cazul, la notificarea Proprietarului/Asociatiei/Rezidentului in culpa si/sau la aplicarea oricareia din sanctiunile prevazute in prezentul art. 11.

11.2.  In situatia in care, in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea Notificarii de Nerespectare, Proprietarul si/sau Asociatia de Proprietari si/sau Rezidentul nu remediaza aceasta incalcare, Managerul Ansamblului, in calitate mandatar al REDPORT si/sau al Succesorilor acesteia poate, la alegerea sa:

11.2.1.  sa solicite instantelor judecatoresti obligarea Proprietarului/Asociatiei/Rezidentului la executarea silita, in natura, a obligatiei, daca aceasta este necesara in imprejurarile date; si/sau

11.2.2.  sa deschida o actiune judecatoreasca pentru recuperarea pagubelor; si/sau

11.2.3.  sa ia, pe cheltuiala Proprietarului/Asociatiei, toate masurile rezonabil necesare pentru remedierea situatiei, masuri care pot include (acolo unde este cazul), dar fara limitare la: indepartarea oricarei adaugiri, modificari si/sau schimbari ori efectuarea oricarei operatii de intretinere la care Proprietarul/Asociatia era obligat(a).

11.3. Toate cheltuielile efectuate pentru remedierea oricarei neindepliniri a obligatiilor, la care se adauga o taxa de servicii de 10% plus TVA din aceste cheltuieli, precum si toate cheltuielile suportate in legatura cu orice proceduri legale contra Proprietarului sau Asociatiei sau Rezidentului, inclusiv onorariile de avocat, vor fi platite de Proprietarul/Asociatia/Rezidentul in culpa ca despagubiri. Orice Proprietar si/sau Asociatie si/sau Rezident va fi raspunzator pentru plata costului oricarei remedieri, intretineri, reparatii sau inlocuiri care a devenit necesara prin actiunea/omisiunea (neglijenta sau nepasarea) sa.

11.4.  Sanctiunile pentru Incalcari Majore si alte sanctiuni. Incalcarile majore („Incalcari Majore”) sunt reprezentate de incalcarea de catre Proprietari si/sau Rezidenti a oricarora dintre obligatiile ce le revin potrivit dispozitiilor art. 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10,2.12.1, 2.12.3, 2.15, 4.2, 4.4.3, 5, 6 si 10.2.4 din prezentul Regulament. Fiecare Incalcare Majora atrage obligarea Proprietarului/Asociatiei/Rezidentului aflat in culpa la plata, in plus fata de sumele prevazute in art. 11.3 de mai sus, a unor penalitati (despagubire civila) in cuantum de 100 de Euro pentru fiecare zi de intarziere in remedierea incalcarii respective. Exceptand cazurile in care este prevazut altfel in acest Regulament, orice alta incalcare a prevederilor Regulamentului de catre un Proprietar si/sau Asociatie de Proprietari si/sau Rezident, in afara Incalcarilor Majore, va fi sanctionata, in plus fata de sumele prevazute in art. 11.3 de mai sus, cu penalitati (despagubire civila) in valoare de 50 de Euro pentru fiecare zi de intarziere in remedierea incalcarii respective. Penalitatile prevazute in prezentul articol se calculeaza de la data primirii Notificarii de Nerespectare, fara a fi necesare alte formalitati. Impunerea penalitatilor de mai sus nu va limita dreptul Managerului Ansamblului, al REDPORT sau al Succesorilor acesteia sau al oricarui Proprietar si/sau Rezident de a exercita drepturile prevazute in Regulament sau de a solicita daune sau masuri reparatorii ori de a exercita orice alta cale prevazuta de lege, incluzand dar nelimitandu- se la, masurile asiguratorii pentru respectarea drepturilor sale.

11.5.  Responsabilitatea unui Proprietar si/sau Rezident pentru Vizitatori. Fiecare Proprietar si/sau Rezident va fi raspunzator pentru toate actiunile sau omisiunile, fie din neglijenta, fie cu intentie, ale oricarui Vizitator al sau. Orice incalcare a prevederilor Regulamentului de catre un Vizitator al Proprietarului/ Rezidentului sau de catre orice persoane asimilate acestora, va fi considerata ca fiind o incalcare a Proprietarului/Rezidentului si il va supune pe acesta acelorasi obligatii.

11.6.  Dreptul Managerului Ansamblului de a evacua Vizitatori. In cazul in care unul sau mai multi Proprietari/Rezidenti/Asociatie solicita acest lucru, iar Managerul Ansamblului considera intemeiata aceasta solicitare, Managerul Ansamblului va putea cere, prin notificare scrisa, oricarei persoane prezente in orice Imobil sau in orice loc din cadrul Ansamblului The Level II, alta decat un Proprietar/Rezident si membrii familiei sale (care locuiesc impreuna cu Proprietarul/Rezidentul in Locuinta), sa paraseasca imediat Ansamblul The Level II, daca acea persoana comite o incalcare in orice mod, a oricarei prevederi cuprinse in Regulament. In situatia in care, desi notificata, persoana in cauza nu paraseste Ansamblul, Managerul acestuia poate lua orice masura permisa de lege pentru obligarea persoanei in cauza sa paraseasca de indata perimetrul Ansamblului The Level II.

11.7.  Drepturi cumulative. Toate drepturile, reparatiile si privilegiile acordate REDPORT si/sau Succesorilor acesteia, in baza oricaror termeni, prevederi, acorduri sau conditii cuprinse in acest Regulament, vor fi considerate ca fiind cumulative, iar exercitarea oricaruia(eia) sau mai multora din acestea nu va fi considerata o alegere de reparatii si nici nu va limita REDPORT/Succesorii acesteia sa exercite drepturi, mijloace sau privilegii suplimentare care i-au fost acordate sau care sunt la dispozitia sa, potrivit legii.

11.8.  Executarea silita de sau contra altor persoane. In plus fata de cele de mai sus, Regulamentul va fi impus, prin orice procedura legala, impotriva oricarei persoane care incalca orice prevedere a acestuia, pentru a impiedica incalcarea respectiva, a cere respectarea prevederilor acestuia si pentru acoperirea pagubelor cauzate prin incalcare sau pentru executarea oricarui drept nascut din Regulament. Cheltuielile in legatura cu orice litigiu nascut din necesitatea impunerii silite a Regulamentului vor fi suportate de persoana impotriva careia se intentioneaza impunerea acestor reguli, cu conditia ca procedura sa aiba ca rezultat constatarea faptului ca persoana in cauza a incalcat prevederile Regulamentului.

11.9. Exercitarea drepturilor si interventie personala. Orice Proprietar/Rezident va avea dreptul sa deschida actiune pe rolul instantelor judecatoresti pentru impunerea Regulamentului impotriva oricarei persoane care incalca acest Regulament, pentru impiedicarea incalcarii sau pentru a cere respectarea dispozitiilor acestui Regulament, dar niciun Proprietar/Rezident nu va fi indreptatit sa recupereze pagubele rezultate din nerespectarea acestor prevederi de catre orice persoana, cu exceptia celor suferite de catre respectivul Proprietar/Rezident.

Art.12. Intrarea in vigoare

12.1 Prezentul Regulament intra in vigoare pentru fiecare Imobil din cadrul Ansamblului odata cu edificarea si finalizarea respectivului Imobil, respectiv achizitionarea Imobilului, dupa caz. Aplicabilitatea acestui Regulament nu este conditionata de constituirea Asociatiei de Proprietari, astfel incat Regulamentul isi va produce efectele indifferent de data la care proprietarii vor inregistra Asociatia de Proprietari.

Art.13. Diverse

13.1  Lege Aplicabila. Prezentul Regulament va fi guvernat de legislatia romana.

13.2  Jurisdictie. REDPORT, Succesorii acesteia, Proprietarii, Asociatia si Rezidentii vor actiona de o maniera rezonabila pentru a solutiona pe cale amiabila toate conflictele rezultand din sau in legatura cu prezentul Regulament, recurgand, daca va fi considerat necesar, la experti care sa asigure consultanta pentru problemele ce dau nastere la astfel de dispute si pentru posibilele solutii. In cazul in care nu se ajunge la o solutionare pe cale amiabila, intr-un termen rezonabil relativ la complexitatea conflictului, conflictele si diferendele ce decurg din sau in legatura cu prezentul Regulament vor fi solutionate definitiv de catre instantele judecatoresti competente de la locul Ansamblului The Level II.

13.3  Schimbarea Legislatiei Aplicabile. Partile vor depune toate diligentele in vederea minimizarii efectelor adverse asupra termenilor, conditiilor sau a obligatiilor pecuniare prevazute in prezentul Regulament ca urmare a adoptarii, abrogarii sau modificarii vreunei legi, ordin, regulament, ordonanta, decret, reglementare sau conventie ulterior datei semnarii acestui Regulament.

13.4  Invalidarea integrala sau partiala a oricaror prevederi, conditii, restrictii, clauze, sau expresii din prezentul Regulament nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, conditii, restrictii, clauze, care vor ramane in vigoare.

13.5  Nicio neexercitare de catre REDPORT si/sau Succesorii acesteia, Proprietari si/sau Rezidenti a oricarui drept ce rezulta din prezentul Regulament si nicio intarziere in exercitarea vreunui asemenea drept nu va fi considerata ca o renuntare la acel drept.

13.6  Orice renuntare la un drept sau pretentie rezultand din prezentul Regulament nu va avea efecte decat daca renuntarea respectiva este in mod expres prevazuta in scris.

13.7 In sensul prezentului Regulament, orice Notificare de Nerespectare sau alta notificare, corespondenta, instiintare etc. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: (a) trebuie sa fie facuta in scris, (b) trebuie sa fie remisa personal Proprietarului/Rezidentului sau unui membru major al familiei acestuia ori trimisa prin posta electronica (e-mail) ori prin intermediul aplicației WhatsApp ori trimisa prin scrisoare recomandata la adresa destinatarului (in conditiile prevazute la art. 1.8 si/sau 1.9 de mai sus), fara a fi necesara remiterea prin intermediul executorilor judecatoresti. In cazul in care notificarea se transmite prin e-mail, ea se considera primita de destinatar in urmatoarea zi lucratoare.